Rękojmia

Zapewniamy Państwu dostawę towaru pozbawionego wad fizycznych i prawnych. Jesteśmy jednocześnie odpowiedzialni względem Państwa, jeżeli towar ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia).

Jeżeli towar ma wadę, mogą Państwo:

  • złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy sprzedaży, chyba że uda nam się niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Państwa wymienić towar wadliwy na wolny od wad albo wadę usunąć

Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli towar był już wymieniony lub naprawiany przez nas albo nie uczyniliśmy zadość obowiązkowi wymiany towaru na wolny od wad lub usunięcia wad. Mogą Państwo zamiast zaproponowanego przez nas usunięcia wady żądać wymiany towaru na wolny od wad albo zamiast wymiany towaru żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie rzeczy do zgodności z umową w sposób wybrany przez Państwa jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez nas. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość towaru wolnego od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie inny sposób zaspokojenia narażałby Państwa.

  • żądać wymiany Towaru wadliwego na wolny od wad albo usunięcia wady. Sprzedawca jest obowiązany wymienić Towar wadliwy na wolny od wad lub usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Klienta.

Możemy odmówić zadośćuczynienia Państwa żądaniu, jeżeli doprowadzenie towaru wadliwego do zgodności z Umową sprzedaży, w sposób wybrany przez Państwa jest niemożliwe lub w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z Umową sprzedaży wymagałoby nadmiernych kosztów. Koszty naprawy lub wymiany ponosimy my.

Wykonując uprawnienie z tytułu rękojmi, są Państwo obowiązani dostarczyć rzecz wadliwą na adres:

SPButik - Sabrina Pilewicz
ul. Mikołaja Kopernika 11 lok.1
00-359 Warszawa

W wypadku klienta, który jest jednocześnie konsumentem koszt dostarczenia rzeczy pokrywy my.

Odpowiadamy z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od wydania towaru. Roszczenie o usunięcie wady lub wymianę Towaru na wolny od wad przedawnia się z upływem roku, lecz termin ten nie może zakończyć się przed upływem terminu określonego w zdaniu pierwszym. W tym terminie mogą Państwo odstąpić od Umowy sprzedaży lub złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny z powodu wady towaru. Jeżeli żądają Państwo wymiany towaru na wolny od wad lub usunięcia wady, termin do odstąpienia od Umowy sprzedaży lub złożenia oświadczenia o obniżeniu ceny rozpoczyna się z chwilą bezskutecznego upływu terminu do wymiany towaru lub usunięcia wady.

Wszelkie reklamacje związane z towarem lub realizacją Umowy sprzedaży, moga Państwo kierować w formie pisemnej na podany wyżej adres.

W ciągu 14 dni od dnia żądania zawierającego reklamację, ustosunkujemy się do reklamacji towaru lub reklamacji związanej z realizacją Umowy sprzedaży zgłoszonej przez Klienta.
Niezwłocznie, lecz nie później niż w terminie 14 dni rozpatrujemy reklamacje i udzielamy klientowi odpowiedzi.